Glossari

Definicions

Ajut Bilateral

Definició

L'Ajut bilateral és una forma de canalització per la qual el país donant proporciona Ajut Oficial al Desenvolupament al país soci, per a la realització d'actuacions concretes i especificades. El més habitual és que aquestes actuacions siguin executades directament per una entitat pública del país beneficiari (govern soci o altres actors locals), per una entitat pública del país donant (l'AECID, en el cas espanyol), o bé indirectament, per mitjà d'una ONGD que treballa en el país de destinació. Altres formes de canalització de l'Ajut són l'Ajut Multilateral i l'Ajut Multibilateral.

Valoració

L'Ajut Bilateral pot estar més adreçat a promoure els interessos econòmics, polítics i geoestratègics del donant que a satisfer les necessitats de desenvolupament i lluita contra la pobresa. Es considera que l'Ajut que es canalitza a través d'organismes multilaterals és més neutre i eficaç, de manera que el Comitè d'Ajut al Desenvolupament recomana augmentar el pes de l'Ajut Multilateral sobre el total de l'Ajut.

Exemple: Els abocaments de seguiment del MAEC i de la Generalitat van plens d'intervencions de caràcter bilateral. Serveixi com a exemple el desemborsament al 2009, per part de l'ACCD, de 8.567,78 euros per formar metges mitjançant la metodologia PBL a la Facultat de Beira, a Moçambic. La mateixa Universitat de Beira va executar aquest projecte.

Referències

CAD - OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts 

Termes associats

Ajut Multibilateral, Ajut Vinculat, Recolzament Pressupostari, Subvencions a les ONGD

Equivalència en anglès

Bilateral Aid

Categoria

Classificació de l'ajut