Glossari

Definicions

Ajut Programàtic

Definició

Els enfocaments basats en programes, o Ajut programàtic, constitueixen una manera de fer cooperació per al desenvolupament basada en el suport coordinat amb un programa local de desenvolupament. Les seves característiques concretes, segons el CAD, són les següents: 1) el lideratge recau en el país o l'organització receptors; 2) existeix un programa integral i un marc pressupostari únic; 3) hi ha un procés formal de coordinació entre donants per a l'harmonització de procediments referents a informes, pressupostos, gestió financera i adquisicions, i 4) s'utilitzen sistemes locals per al disseny i la implementació, la gestió financera, el seguiment i l'avaluació dels programes.

La definició adoptada pel CAD entén l'Ajut programàtic com un concepte ampli, que no es circumscriu només a l'ajuda al Govern (encara que aquest continua sent la seva principal contrapart), sinó també a un altre tipus d'organitzacions (ONGD, cambres de comerç, gremis, associacions, etc.), sempre que es compleixin les característiques esmentades.

Valoració

L'Ajut programàtic facilita l'harmonització dels donants entre si i amb els països socis, afavoreix l'apropiació i l'enfortiment de la capacitat institucional del país receptor, i permet la reducció dels costos derivats de la creació de sistemes paral·lels de gestió. Com a crítica, s'argumenta la dificultat per controlar el bon ús que el país soci fa dels fons rebuts. El recolzament pressupostari és una especialitat dins de l'Ajut programàtic, per al qual són d'aplicació els arguments exposats en aquesta entrada del Glossari.

Exemple: En parlar d'enfocament de programes, es distingeix entre enfocament sectorial i enfocament territorial. En el cas del primer, es tracta que tot l'Ajut extern que finança un sector específic es canalitzi a través dels sistemes nacionals del país soci mitjançant un únic programa de despeses. En el cas del segon, es tracta de canalitzar mitjançant un únic programa de despeses tot el finançament extern que rep un territori (municipi, mancomunitat, província, etc.).

Referències

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Guidance on Programme-Based Approaches, 2008, 

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

Termes associats

Alineament, Recolzament Pressupostari, Apropiació, Harmonització, Ajut Programable País

Equivalència en anglès

Programme-Based Approach

Categoria

Gestió de l'ajut