Glossari

Definicions

Ajut Reemborsable

Definició

Són transferències d'AOD amb naturalesa de préstecs, ja que requereixen un reemborsament per part del país receptor i, per tant, generen un deute amb el país concedent. Perquè sigui considerada com a AOD, aquests préstecs han de tenir una durada superior a l’any i ser de caràcter concessional. Per determinar el caràcter concessional s'apliquen les regles següents:

  • Per als fluxos d'AOD anteriors a 2015: un préstec és computable com a AOD quan el seu element de donació és d'almenys un 25%, calculat per a una taxa de descompte del 10%.
  • Per als fluxos d'AOD reportats a partir de 2018: l'element de donació requerit varia en funció de la renda del país beneficiari: 45% per als països menys avançats i altres països de renda baixa; 15% per als països de renda mitjana-baixa; 10% per als països de renda mitjana-alta. De la mateixa manera varia la taxa de descompte aplicable: prenent com a base la taxa de descompte utilitzada actualment per l'FMI (5%) se suma un diferencial de risc depenent del país beneficiari, de manera que la taxa a aplicar per als països menys avançats i altres països de renda baixa és del 9%, per als països de renda mitjana-baixa del 7%, i per als països de renda mitjana-alta del 6%. S'acorda així mateix actualitzar de forma periòdica els llindars i les taxes de descompte indicades.
  • Per als fluxos reportats entre 2015 i 2017 s'han d'utilitzar els dos sistemes abans descrits.

Pel que fa a la forma de comptabilitzar aquests fluxos, la reforma acordada a la Reunió d'Alt Nivell del CAD de desembre de 2014 també ha introduït canvis notables. Fins aquest moment, i durant les quatre dècades precedents, s'ha utilitzat el sistema de fluxos de caixa: quan un país donant concedeix un préstec d'AOD, tot el seu capital computa pel seu valor nominal com a AOD en les seves estadístiques d'aquest any; a mesura que la població beneficiària va retornant el préstec, els reemborsaments del principal es comptabilitzen amb signe negatiu en les estadístiques del país donant. D'aquesta manera, quan el préstec s'ha tornat completament, el seu efecte total sobre l'AOD neta del país és nul. Els fluxos de caixa que generen el cobrament dels interessos no tenen cap incidència estadística sobre el còmput d’AOD.

Després de la reforma, i de manera definitiva a partir de 2018, es seguirà el sistema del valor actual de l'element de donació: es computarà com a AOD el resultat de multiplicar el valor nominal del préstec pel seu element de donació associat. D'aquesta manera, un préstec amb major liberalitat (element de donació) suposarà un flux major d'AOD a les estadístiques del país donant, però menys en qualsevol cas que una donació pura.

Valoració

Es considera que l'Ajut reemborsable no és de qualitat, ja que genera deute i costos financers per al país receptor. Tampoc és obvi l'impacte en termes de desenvolupament d'aquests préstecs. Es critica la seva inclusió en les estadístiques d'AOD (encara que el seu efecte final es neutralitzi), i també es critica que els ingressos que rep el país donant pel cobrament dels interessos no restin de les seves estadístiques d'AOD Neta. Així mateix, es critica que les contribucions als fons propis (“equity”) dels OFIMUDES es comptabilitzin com donacions en lloc de com Ajut reemborsable.

A priori, s’hauria de limitar l'ús de l'Ajut reemborsable en aquells àmbits en què és l'única forma d'Ajut possible, al mateix temps que també se’n limita  el seu pes dins el pressupost d'AOD dels donants. En aquest sentit, es considera adequat el sostre del 5% que establia l'anterior llei del FONPRODE, i que va ser eliminat per la reforma de 2014.

Exemples: Imaginem que durant un any concret (X), tenen lloc els següents fluxos d'AOD entre un país donant i un país soci:

  • Donació per valor de 1.000 euros.
  • Crèdit (Ajut Reemborsable) per valor de 1.000 euros, amb un element de donació del 50% i una maduresa de 5 anys.
  • Crèdit (Ajut Reemborsable) per valor de 1.000 euros, amb un element de donació del 30% i una maduresa de 5 anys.

Sota el sistema vigent fins al 2014, les tres operacions serien comptabilitzades pel mateix valor d'AOD: 1.000 €. A mesura que es fos amortitzant el capital en els casos b) i c), es comptabilitzarien les entrades com a AOD neta negativa, de manera que en l'any X + 5 el valor agregat dels fluxos d'AOD Neta associats als dos crèdits es neutralitzaria (seria de zero).

Sota el sistema en vigor a partir de 2018, l'operació a) seria reportada per un valor d'AOD de 1.000 € en l'any X, l'operació b) per un valor de 500 € (= 1000x50%) en l'any X i la operació c) per un valor de 300 € (= 1000x30%) en l'any X. En els anys posteriors no hi hauria cap tipus de flux associat a aquestes operacions.

Referències

CAD-OCDE.- Glossari de termes i conceptes clau.

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014

Termes associats

AOD Brut / AOD Net, condonació de deute, donació, element de donació, FONPRODE

Equivalència en anglès

Loans, Credits

Categoria

Classificació de l'ajut