Glossari

Definicions

Codi de Conducta

Definició

Marc documental que posa les bases i principis sobre els quals cal fonamentar la relació entre els actors implicats en una actuació de cooperació, per possibilitar una certa autoregulació de les seves activitats. Aquests acords solen referir-se a un sector o àmbit concrets i, pel seu mitjà, els actors busquen alinear i coordinar les seves actuacions, fent que aquestes resultin previsibles. Els codis de conducta solen perfilar un marc més general que els memoràndums d'entesa.

Per citar algunes de les combinacions possibles, trobem codis de conducta subscrits per organitzacions de la societat civil que participen en la política de cooperació; codis establerts entre pluralitat de donants internacionals en el si d'un organisme internacional, o assumits per la comunitat de donants i un país soci en relació amb les actuacions que cal dur a terme en un sector determinat.

Valoració

L'establiment d'un codi de conducta és molt recomanable per construir un marc de referència que orienti l'acció de tots els actors involucrats envers una mateixa actuació de cooperació. La seva existència facilita, a més, el retiment de comptes mutu.

Exemple: El Codi de conducta de la UE, relatiu a la divisió del treball en l'àmbit de la política de desenvolupament (2007), estableix un marc per orientar l'acció dels donants europeus en relació amb la complementarietat en temes de cooperació per al desenvolupament, definint onze grans directrius que els donants han de monitorar.

Referències

Comissió Europea, Código de conducta sobre la complementariedad y la división del trabajo en la política de desarrollo, 2007

Termes associats

Alineament, Memoràndum d'Entesa, Retiment de Comptes

Equivalència en anglès

Code of Conduct

Categoria

Gestió de l'ajut