Glossari

Definicions

Complementarietat

Definició

Aquest concepte és el resultat de combinar els principis clàssics de l'economia pel que fa a la divisió del treball i l'avantatge comparatiu: la complementarietat implica que cada actor de la cooperació concentra la seva intervenció en els àmbits en què més valor afegit pot aportar, en relació amb el que fan els altres. És un concepte essencial en l'eficàcia de l'Ajut, introduït per la Declaració de París com a part del principi d'harmonització.

Valoració

L'excessiva fragmentació de l'Ajut en qualsevol àmbit (global, nacional o sectorial) afecta la seva eficàcia. Un enfocament estratègic que estableixi una divisió del treball i un repartiment de càrregues eficaços incrementa la complementarietat, genera economies d'escala i pot reduir els costos de transacció. Cal preguntar-se fins a quin punt s'estan donant oportunitats a les organitzacions de la societat civil perquè potenciïn al màxim la seva contribució al desenvolupament i es responsabilitzin de fer allò en què són més eficaces que els actors governamentals.

Exemple: Imaginem que, com a conseqüència d'una nova orientació estratègica de la seva política de cooperació, el Govern britànic decideix començar a cooperar amb un país sud-americà en què Catalunya ha acumulat experiència en processos de desenvolupament durant l'última dècada. En aquest cas, seria recomanable que els dos governs es coordinessin perquè el Regne Unit aprofités l'experiència catalana, el seu coneixement de la realitat local i les seves relacions amb les autoritats locals, adaptant els seus processos als que eren habituals.

Referències

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014

GRIPS Development Forum, Diversity and Complementarity in Development Aid, 2008 

Termes associats

Harmonització, Declaració de París, Divisió del Treball, Avantatge Comparatiu

Equivalència en anglès

Complementarity

Categoria

Gestió de l'ajut