Glossari

Definicions

Condonació del deute

Definició

Són operacions mitjançant les quals un país o OFIMUDES creditor acorda amb el país soci deutor una alteració en les condicions de devolució del deute, la qual pot perdonar-se en la seva totalitat (condonació), bé modificar el seu calendari de venciments o refinançar-se a través de un nou préstec (reorganització). Amb independència de l'origen d'aquest deute (no ha de tractar-se, necessàriament, d'Ajut reemborsable, encara que mai podrà reportar-se com a AOD, per exemple, la cancel·lació de crèdits militars), la reducció acordada del deute es registra com a AOD sempre que es realitzi amb objectius de desenvolupament (no són acceptables, per tant, compensacions unilaterals que es realitzin amb purs propòsits comptables). L'operació es comptabilitza pel valor actual net (VAN) del servei del deute condonat (capital més interessos).

Valoració

Discutir la problemàtica del deute extern que tenen els països en desenvolupament escaparia, de llarg, l’abast i objectiu inicial d'aquest Glossari. En molts casos es tracta de països que van assumir un fort endeutament durant els anys 60 i 70 del passat segle (en el marc dels tractats d'independència amb les potències colonials, molts països africans es van veure obligats a reconèixer un deute per les infraestructures heretades); i que a conseqüència de la crisi econòmica de finals dels 70, amb el col·lapse de Bretton Woods i la pujada dels tipus d'interès, van veure disparats el seu endeutament i ofegada la seva capacitat de pagament.

Davant les periòdiques "crisi del deute" que han sorgit des de llavors, l'FMI i el Banc Mundial han tractat de buscar solucions que oferien mitigar la càrrega del deute que suporten aquests països (Iniciativa Països Pobres Altaments Endeutats i Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral) a canvi que acceptessin les seves "receptes" econòmiques. 

Per si això no fos prou, es dóna la circumstància que, mentre que els països creditors unifiquen les seves posicions i defensen els seus interessos de manera conjunta a través del "Club de París" (http://www.clubdeparis.org/), els països deutors estan desunits i es veuen abocats a negociar amb el Club de París en posició d'inferioritat. Aquest grup "informal" està composat de 20 estats creditors (entre ells Espanya i altres 17 membres del CAD). Al 31 de desembre de 2013 la deute que els països pobres tenien amb països membres del Club de París ascendia a 373.149.000 de dòlars, dels quals un 44% (165.818.000) tenien el seu origen en AOD reemborsable.

Tot i que la condonació del deute als països pobres permet als seus governs alliberar recursos per altres activitats i, en concret, per polítiques de desenvolupament i reducció de la pobresa i la desigualtat, és controvertida la seva inclusió dins de les estadístiques d'AOD del país donant (Ajut inflat).

Exemple: Imaginem que el país A (receptor d'Ajut al desenvolupament) té amb el país B (donant internacional) un deute el valor actual net (VAN) del qual ascendeix als 200 milions d'euros (capital + interessos). Els dos països acorden la condonació d'una part dels interessos i també d'una part del principal, pel que el VAN del deute queda reduït a 150 milions d'euros. La diferència entre el VAN del deute inicial i el del deute posterior (200-150 = 50 milions d'euros) és l'import pel qual el país B reportarà la condonació del deute com a AOD.

Referències

CAD-OCDE; 2008.- Is it ODA? 

Club de Paris.- Comprehensive data on its claims as of 31 december 2013

Fons Monetari Internacional; 2003.- Debt relief, additionality and aid allocation in low-income countries

Termes associats

Ajut genuí / inflat, Ajut Reemborsable, Condicionalitat de les polítiques públiques, Iniciativa PPAE, Iniciativa ADMI

Equivalència en anglès

Debt Relief

Categoria

Classificació de l'ajut