Glossari

Definicions

Cooperació Descentralitzada

Definició

Es coneix amb aquest nom la política de cooperació finançada per actors públics de l'àmbit subestatal, és a dir, ens administratius descentralitzats, diferents del Govern central de l'Estat. A Espanya, aquest paper el juguen les comunitats autònomes (CA) i els ens locals (diputacions provincials, mancomunitats i municipis). Encara que tècnicament les universitats públiques no són ens descentralitzats, és freqüent identificar-les com un actor més de la cooperació descentralitzada.

Valoració

La cooperació espanyola té el mèrit d'haver-se ramificat en tots els nivells administratius per apropar la política de cooperació internacional als ciutadans. Cal reconèixer, però, que, igual que succeeix amb altres polítiques públiques, en ocasions s'ha incorregut en cavalcaments i ineficiències amb l'Estat central, fet que empeny els actors implicats a treballar per a l'harmonització de les seves actuacions, com ho fan els països donants entre si a escala internacional.

Exemple: La majoria de les Comunitats Autònomes van copiar l'estructura estatal, per endegar la seva política de cooperació, mitjançant l'aprovació d'una llei de cooperació i la posada en marxa dels consells regionals de cooperació. En alguns casos, les competències sobre la matèria han estat assumides per les conselleries d'afers socials; en d'altres, per les d'acció exterior, d'educació, de la presidència, etc. Igual que el govern central, les Comunitats Autònomes planifiquen el seu Ajut al desenvolupament a través d'uns plans directors de caràcter plurianual, si bé molts d'ells no s'han renovat com a conseqüència de la crisi i de l'abandó d'aquesta política pública en els últims anys per part d'algunes autonomies.

Referències

Oxfam Intermón, Cooperación descentralizada. La realidad de la ayuda en las comunidades autónomas, 2014 

Marteles Moreno, S., La cooperación descentralizada en España, Francia e Italia: un estudio comparativo, 2011

Termes associats

Harmonització, Divisió del Treball, Educació pel Treball, Subvencions a les ONGD

Equivalència en anglès

Decentralized Cooperation

Categoria

Gestió de l'ajut