Glossari

Definicions

Crisis Humanitàries Oblidades

Definició

Una crisi humanitària és una situació d'emergència en què es veuen amenaçades la vida, la salut, la seguretat o el benestar d'una comunitat o d'un grup de persones en un país o una regió. Aquesta crisi pot deure's a motius polítics (guerres, conflictes civils que provoquen desplaçaments massius de població, etc.), ambientals (terratrèmols, tsunamis, etc.) o sanitaris (epidèmies), i es caracteritza perquè el país que la pateix no compta amb una capacitat de resposta suficient per fer-hi front, de manera que requereix la recepció d'Ajut humanitari per part d'altres països donants.

Es denominen crisis oblidades a les crisis humanitàries severes que estan rebent una resposta nul·la o insuficient per part de la comunitat internacional, per tal com no hi ha un compromís polític per solucionar-les, moltes vegades com a conseqüència de la manca de cobertura mediàtica; tot això amplifica els efectes sobre els damnificats i pot conduir al col·lapse humanitari.

Valoració

Els motius pels quals determinades crisis humanitàries queden totalment o parcialment excloses de l'Ajut internacional són variats, encara que generalment depenen de l'agenda dels governs i mitjans de comunicació occidentals. En aquest context, els organismes multilaterals de desenvolupament han de jugar un paper clau i assignar l'Ajut humanitari amb criteris objectius, lluny de les arbitrarietats en què poden incórrer els governs nacionals.

Per aconseguir una cobertura més equitativa de les necessitats, el repte és garantir que els fons s'assignin d'acord amb una comprensió millorada de les necessitats, tant dels països afectats com a escala global. Per aconseguir-ho, cal millorar la recollida de dades, l'anàlisi i l'accés a la informació; al mateix temps, els donants han de coordinar-se millor entre si i compartir les anàlisis sobre les necessitats dels països orfes de l'Ajut, així com acordar una anàlisi col·lectiva de prioritats que els serveixi com a full de ruta per actuar.

Exemple: Un dels estàndards més consultats sobre les crisis humanitàries oblidades és l'índex FCA (Forgotten Crisis Assessment), que elabora l'Oficina Europea d'Ajut Humanitària (ECHO). L'índex s'elabora ponderant un seguit d'indicadors que inclouen la vulnerabilitat del país, la cobertura mediàtica, l'Ajut públic per càpita i una avaluació qualitativa a càrrec de les unitats geogràfiques de l'ECHO i dels seus experts.

Les crisis oblidades generalment afecten més les minories d'un país, els grups humans les condicions de vida dels quals estan per sota dels estàndards nacionals. Tal és el cas, per exemple, dels refugiats sahrauís a Algèria, l'ètnia dels katxins a Myanmar o els desplaçats a Colòmbia: són minories "oblidades" pels governs del seu país, i la comunitat internacional té objeccions per intervenir en aquestes crisis humanitàries per no soscavar la sobirania estatal

Referències

ECHO, Methodology for the Identification of Priority Countries for the European Commission Humanitarian Aid. "GNA and FCA", 2008

ECHO, Forgotten Crisis Assessment 2010-2014 

Termes associats

Ajut Humanitari, Afavorits i Orfes de l'Ajut

Equivalència en anglès

Forgotten Humanitarian Crisis

Categoria

Gestió de l'ajut