Glossari

Definicions

Educació per al Desenvolupament

Definició

És un concepte propi de la cooperació espanyola, equivalent a l'activitat que el CAD denomina "sensibilització sobre els problemes relacionats amb el desenvolupament" (codi CRS 99820). La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (2007) defineix l'educació per al desenvolupament (ED) com un "procés educatiu (formal, no formal i informal) constant, encaminat, a través de coneixements, d'actituds i de valors, a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com amb la promoció del desenvolupament humà i sostenible".

Valoració

L'enfocament subjacent a l'ED és el de transformar la manera de pensar dels països desenvolupats per fer més duradors i sostenibles els canvis que la política de cooperació impulsa en els països socis. El Pla Director de la cooperació espanyola pel 2009-2012 deia encertadament que "la construcció d'una societat compromesa d'una manera continuada amb l'eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament humà i sostenible ha d'anar acompanyada necessàriament d'un procés educatiu que informi, formi i comprometi la ciutadania".

Sembla, però, que els esforços realitzats no estan sent suficients, ja que, tot i que la cooperació és la política pública més retallada durant la crisi (fins a un 70%, molt per sobre de qualsevol altra) no s'observa un cost polític per al Govern responsable, a penes se'n parla en els mitjans de comunicació i poques vegades està present en el debat ciutadà. Això es deu, fonamentalment, al fet que bona part de la població no és conscient que la cooperació és una política pública, per bé que sí que es constata una consciència solidària entre la població espanyola: segons el Barómetro del Real Instituto Elcano, de desembre de 2013, el 63% dels espanyols considera que ha d'augmentar la despesa en cooperació, enfront d'un escàs 15% que pensa que hauria de continuar disminuint.

D'altra banda, és fonamental que la cooperació descentralitzada (les comunitats autònomes, els ens locals i les universitats) continuï liderant els projectes d'educació per al desenvolupament, ja que, per la seva naturalesa (una major proximitat als ciutadans i a les ONGD presents en els diferents àmbits territorials), és l'actor més apropiat per fer-ho. Durant la vigència del III Pla Director (2009-2012), Espanya va desemborsar 210 milions d'euros en educació per al desenvolupament (bilateral), dels quals el Govern central va finançar un 23% i els ens descentralitzats el 77% restant.

Exemple: L'ED poden ser despeses que tenen lloc en el país donant, consistents en tallers, conferències, projectes especials de recerca, etc., que es duen a terme per generar una major sensibilització i un major interès social per la cooperació en el desenvolupament. 

Referències

MAEC, Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, 2007

Termes associats

Cooperació Descentralitzada, Meta 0,7%, Enfocament Basat en Drets

Equivalència en anglès

Promotion of Development Awarness

Categoria

Gestió de l'ajut