Glossari

Definicions

Estats Fràgils

Definició

Són estats que manquen de legitimitat política, els governs dels quals no són capaços de garantir l'estabilitat, la seguretat ni els drets, com tampoc l'accés a béns per a la majoria de les persones. Dins d'aquest marc, els factors de fragilitat poden combinar-se entre si amb més o menys intensitat; portat a l'extrem, el paradigma de l'Estat fràgil és el d'un Estat sumit en un conflicte civil, sense autoritat ni legitimitat i sense capacitat, per tant, de garantir a la població la provisió dels serveis més bàsics.

Valoració

Segons el Banc Mundial, aproximadament un quart de la població mundial viu en estats fràgils, cosa que és sinònim de pobresa i vulnerabilitat. Moltes anàlisis atribueixen les responsabilitats de l'erosió estatal als mateixos estats i als seus factors interns, oblidant que es tracta també d'un procés derivat de factors internacionals. De fet, cal preguntar-se si la pobresa està en l'origen de la fragilitat dels estats o si, per contra, és la fragilitat de les estructures estatals la que condueix a la pobresa. Sigui d'una manera o d'una altra, es tracta de dos problemes que requereixen una solució conjunta.

Quan la comunitat internacional es troba amb un Estat extremadament fràgil, és molt difícil poder dur a terme una cooperació eficaç, ja que la mateixa inestabilitat del país impedeix fer una planificació a llarg termini, i la falta de legitimitat de les seves institucions dificulta la coordinació amb els donants. És per això que, en molts casos, l'única resposta que es pot donar és la assistencialista, en forma d'Ajut humanitari o d'accions de desenvolupament, molt puntuals i poc sostenibles en el temps.

Exemple: L'ONG The Fund For Peace (FFP) realitza, des de l'any 2005, una anàlisi sobre els estats "fallits" o fràgils, ordenant els països en un rànquing, en funció d'una sèrie d'indicadors que cobreixen una àmplia gamma de factors que posen en perill l'estabilitat dels estats. Aquests factors inclouen indicadors socials (pressions demogràfiques i desastres naturals, desplaçament de persones, tensions i violència entre grups, fuga de capital humà), econòmics (pobresa i reducció del desenvolupament econòmic, disparitats per raons ètniques i religioses), i polítics i militars (corrupció, provisió de béns i serveis públics, independència del poder judicial, violació dels drets humans, estat de les forces de seguretat, presència d'elits, i intervenció d'actors externs en els assumptes interns).

Referències

The Fund for Peace, Fragile States Index 

FRIDE, Fragile States: Exploring the Concept, 2006

Besley, T.; Persson, T., Fragile States and Development Policy, 2011,

Termes associats

Resiliència

Equivalència en anglès

Fragile States

Categoria

Eficàcia de l'ajut