Glossari

Definicions

Fonprode / Fons per a la Promoció al Desenvolupament

Definició

El Fons per a la Promoció del Desenvolupament, FONPRODE, és un instrument de cooperació financera creat pel govern de l’Estat mitjançant la Llei 36/2010, que va entrar en vigor a partir del gener del 2011 i que va ser modificat a l’abril del 2014 per mitjà de la Llei 8/2014. El FONPRODE es va crear amb l’objectiu de modernitzar l’arquitectura institucional de la cooperació espanyola i així respondre a les demandes de l’Agenda de l’Eficàcia de l'Ajut, heretant els actius i passius que formaven part de la branca de Cooperació del FAD (Fons d’Ajut al Desenvolupament) i del FCM (Fons per a la Concessió de Micro-crèdits). Mitjançant la reforma del FAD es pretenia desvincular la política comercial (per la que es creava un vehicle específic, el FIEM - Fons d’Internacionalització Empresarial) de la política de cooperació al desenvolupament, avançant així com a la desaparició de l’Ajut lligat (les operacions amb càrrec al FONPRODE no poden tenir caràcter lligat).

El Fons disposa d’una dotació pressupostària anual a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. Està gestionat (article 4 de la Llei) pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació (MAEC), a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per a IberoAmèrica (SECIPI) i de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), “amb el recolzament de la Companyia Espanyola de Finançament per al Desenvolupament (COFIDEs, adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat). La involucració de COFIDES en la gestió del FONPRODE fou un dels aspectes més polèmics de la reforma de la Llei, i el Reglament de desenvolupament (Real Decret 597/2015, del 3 de juliol) va quedar lluny d’aclarir aquesta qüestió. L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) es va mantenir com a agent financer del Fons

Les operacions susceptibles de ser finançades a càrrec de FONPRODE són molt variades, però recullen certes limitacions, com la que requereix que es dirigeixin a algun dels països prioritaris segons el Pla Director en vigor. La seva principal línia actuació són les operacions en Ajut reemborsable, ja que és l'únic vehicle existent a Espanya per canalitzar aquest tipus d'ajuda; en aquest àmbit, trobem tant operacions de micro finances com de capital (incloent-hi també préstecs o participacions en fons d'inversió en sectors com la seguretat alimentària, les energies renovables, l'agricultura o el desenvolupament de MIPYME).

Els quatre últims Pressupostos Generals de l’Estat (2013-2016) van determinar que en aquests anys només podrien autoritzar-se amb càrrec a FONPRODE operacions de caràcter reemborsable, tot i que la Llei també preveu que el Fons dugui a terme operacions amb caràcter de donacions (aportacions a organismes multilaterals i institucions financeres internacionals de desenvolupament, iniciatives i programes del sistema de les Nacions Unides, o contribucions de caràcter bilateral a Estats).

Valoració

Els principis que van inspirar la creació del FONPRODE al 2010 (desvincular l’Ajut al desenvolupament de la política comercial i eliminar l’Ajut lligat) van quedar en entredit després de la reforma de la Llei duta a terme al 2014, efectuada a esquenes del sector de la Cooperació i per mitjà d’una Llei d’àmbit econòmic i comercial (a través de la Disposició Final Segona de la Llei 8/2014, "sobre cobertura per compte de l'Estat dels riscos de la internacionalització de l'economia espanyola".

Més greu encara és el protagonisme que la nova Llei concedeix a COFIDES, en detriment del MAEC. Cal tenir en compte que COFIDES és una societat mixta publico-privada amb gairebé el 40% del seu capital en mans de grans bancs, especialitzada des de la seva creació el 1988 a donar suport a les inversions exteriors de les empreses espanyoles

  • COFIDES passa a ser corresponsable de la gestió del FONPRODE, el que inclou la identificació de les accions finançables (juntament amb la SECIPI i l’AECID).
  • COFIDES es converteix en expert independent per valorar si el deute d'un país té risc d'insostenibilitat; en aquest cas, no podrà rebre crèdits de FONPRODE.

En línia a aquests fets, es modifiquen un seguit d'aspectes sobre l'Ajut reemborsable, amb un clar enfocament cap a criteris d'internacionalització empresarial en lloc de cap dels propis de cooperació al desenvolupament. Així, se suprimeix el límit del 5% de l'AOD reemborsable sobre el total d'AOD; se suprimeix la menció que les operacions reemborsables del FONPRODE no suposaran la seva implicació o participació en la política de suport a la internacionalització de l'empresa espanyola; s'eliminen requisits de coherència i transparència, etc. A més, s'elimina la vinculació que la llei original feia en relació a determinades donacions a fons fiduciaris i OFIMUDES (sobre destinar a serveis socials bàsics o estats fràgils).

En relació a la gestió de l'organisme, es configura un Comitè Executiu (20 membres) de caràcter centralista i governamental, sense representants de la societat civil ni de la cooperació descentralitzada. El Consell de Cooperació (art. 22 del Reglament) es limita a ser informat de les actuacions del Fonprode amb posterioritat a les mateixes.

La reforma de la llei no ha permès, de moment, desbloquejar el funcionament del que estava cridat a ser el principal instrument de la cooperació estatal. La prohibició d'operacions no reemborsables per no impactar en els objectius de dèficit públic, unida a l'alta rendibilitat exigida pels ministeris d'Hisenda i d'Economia per a les operacions reemborsables, han propiciat que amb prou feines es autoritzessin operacions del Fons durant la Legislatura 2011-2015 , amb una execució ridícula de les previsions pressupostàries per a aquests anys.

Exemple: Els Pressupostos Generals per a l'any 2012 van fixar un sostre pressupostari de 420 milions d'euros amb càrrec a FONPRODE: un màxim de 285 milions per a operacions de caràcter reemborsable, i un màxim de 135 milions per a la resta d'operacions (donacions). Segons les dades de l’abocament del 2012, tot just es van desemborsar 37,0 milions en Ajut reemborsable i 58.400.000 en donacions, per a un total de 95.400.000 d'euros d'AOD Bruta. Els reemborsaments (principalment, els provinents de l'antic Fons de Concessió de Microcrèdits) van sumar -44.800.000 d'euros, de manera que l'AOD Neta amb càrrec al FONPRODE va ser de 50,6 milions d’euros.

Referències

Llei del FONPRODE (text actualitzat)

MAEC, juliol 2013. Informe Actividad del FONPRODE 

Posicionamiento de la Plataforma 2015 y Más y la Coordinadora de ONGD sobre la reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). 

Termes associats

Ajut lligat, Ajut reemborsable

Equivalència en anglès

Development Promotion Fund

Categoria

Gestió de l'ajut