Glossari

Definicions

Fons Comú

Definició

Diversos actors (països donants, organismes multilaterals i/o, potencialment, també el país soci) aporten fons en un mateix compte o "cistella" per finançar un conjunt de línies pressupostàries o d'activitats acordades com a elegibles com a suport a un programa sectorial. Aquesta cistella pot ser gestionada pel país receptor o per un dels donants. 

Valoració

La gestió de l'Ajut a través d'un fons comú facilita la reducció dels costos de transacció i fomenta la coordinació. A més, si els fons estan correctament estructurats i tenen una cobertura prou àmplia, poden promoure la coherència en el planejament i l'assignació  pressupostària del sector, i facilitar que el Govern soci s'apropiï de la despesa realitzada pel donant en el sector.

Exemple: El Reglament Financer de la UE permet quatre formes de gestió de fons comuns, en què participa el pressupost de la UE:

  • Gestió descentralitzada: a càrrec del país soci.
  • Gestió conjunta: per part d'un organisme internacional.
  • Gestió indirecta descentralitzada: per una institució d'un Estat membre, per exemple.
  • Gestió a càrrec de la mateixa Comissió, ja sigui en nom dels estats membre, d'un país soci o d'un altre organisme internacional

Referències

EuropeAid, Support to Sector Programmes covering the three financing modalities: Sector Budget Support, Pool Funding and EC project procedures, 2007

Termes associats

Ajut Programàtic, Cofinançament, Cooperació Delegada, Cooperació Triangular, Harmonització

Equivalència en anglès

Pool Fund

Categoria

Gestió de l'ajut