Glossari

Definicions

Pla Director de la Cooperació Catalana

Definició

Element bàsic de planificació de la política catalana de cooperació internacional per al desenvolupament, que es formula amb periodicitat quadriennal. Conté els objectius i les prioritats que orientaran l'actuació de la cooperació espanyola durant aquest període, incorporant els documents d'estratègia relatius al sector de cooperació, a la zona geogràfica i als països que són objectes preferents de la cooperació.

Valoració

En aquest moment, es troba vigent el IV Pla Director de la Cooperació Catalana, per al període 2015-2018. Fortament condicionat pel context pressupostari, el Pla fa especial èmfasi en l’enfocament temàtic dels drets, pretenent centrar la seva atenció en matèria de gènere i de drets col·lectius dels pobles. Val a dir però, que aquest enfocament no entén l’actuació de la Generalitat en aquestes matèries de forma exclusiva a d’altres, sinó transversal, esmerçant-se per implementar sinèrgies entre aquestes. 

No és menys cert però, que el nou enfocament del Pla resol menys bé els compromisos pressupostaris, abstenint-se en major mesura de comprometre fons o percentatges. De la mateixa manera, el nou Pla Director pot no resoldre bé la divergència crònica entre l’acció de l’ACCD i els departaments. D’aquest fet, segons fonts del sector de les ONG, se’n desprèn una manca d’èmfasi en la resolució de la qüestió de la coherència de polítiques del conjunt de la Generalitat; és a dir, que encara no s’entén la solidaritat com a política transversal per tots els departaments de l’institució.

Referències

ACCD, Plans Directors

Termes associats

Concentració Geogràfica i Sectorial, Marc d'Associació País, Previsibilitat de l’Ajut, Coherència de Polítiques

Equivalència en anglès

Master Plan

Categoria

Gestió de l'ajut