Glossari

Definicions

Renda dels Països Socis

Definició

El CAD classifica als països receptors d'AOD en funció del seu nivell de renda, i aquesta classificació és la que segueixen els països donants en reportar els seus fluxos anuals d'AOD. Es distingeixen quatre categories:

  • Països menys avançats (PMA): Aquest concepte no és propi de l'OCDE, sinó de l'ONU. Són països de renda baixa (veure categoria següent) que, addicionalment, pateixen de greus desavantatges estructurals pel que fa a actius humans (es mesura la nutrició, salut, educació i alfabetització de la població) i vulnerabilitat de les seves economies (també d'acord a un índex propi de l'ONU). Segons l'últim llistat del CAD, 48 països en desenvolupament es troben en aquesta categoria.
  • Altres països de renda baixa (PRB): Aquells amb un renda nacional bruta per càpita inferior a 1.045 $ però que, a diferència dels PMA, no tenen un acompliment tan baix en els índexs d'actius humans i vulnerabilitat econòmica. Pertanyen a aquesta categoria 4 països.
  • Països de renda mitjana-baixa (PRMA): Països amb una renda per càpita compresa entre 1.046 i 4.125 $. Són 36 països d'acord amb la llista vigent.
  • Països de renda mitjana-alta (PRMA): Països amb una renda per càpita més gran a $ 4126 i inferior a 12.745 $. 58 països inclosos en aquesta categoria. L'OCDE considera com a "no elegibles" per rebre fons d'AOD als països per sobre d'aquest límit; en cas de rebre ajuda d'un donant, aquesta no computaria com a AOD.

Valoració

Una classificació com la que aquí hem descrit té per defecte el fet de basar-se en la renda mitjana de la població, el que implica que no té en compte la distribució de la mateixa, de manera que pot considerar països no elegibles a països amb greus desigualtats internes i deficiències estructurals que no obstant això depassen el límit d'ingressos per càpita. L'existència de la categoria de països menys avançats, que té en compte altres aspectes qualitatius, mitiga parcialment els defectes d'aquesta classificació, i serveix per orientar les accions de cooperació dels donants cap als països més fràgils i que realment més necessitat d’Ajut tenen.

Exemple: Aquesta classificació dels països socis en funció de la seva renda es revisa periòdicament per evitar que un país tingui un estatus que no es correspon a la seva realitat; l'última ha tingut lloc a finals de 2014. En aquesta última revisió el CAD ha inclòs al Sudan del Sud a la llista de PMA, tal com ja havia proposat el Consell de Polítiques de Desenvolupament de les Nacions Unides en la seva revisió triennal de 2012.

Referències

Llista del CAD de països receptors d’AOD, amb el seu corresponent nivell de renda: http://goo.gl/58NKOD

Termes associats

CAD, Estats fràgils, País soci

Equivalència en anglès

Partners Incomes

Categoria

Gestió de l'ajut