Glossari

Definicions

Reservar l'Ajut

Definició

Dirgir els fons d'Ajut Oficial al Desenvolupament cap al finançament de determinats serveis públics o activitats en el país sociprèviament acordats. En termes generals, es distingeixen tres maneres de reservar l'ajuda en origen: la cooperació tècnica, que sol tenir lloc sota els criteris del donant i ser un Ajut vinculat; els fons globals i fiduciariscanalitzats a través d'organismes multilaterals, i l'Ajut humanitari i alimentari.

 

Valoració

El Comitè d'Ajut al Desenvolupament, la Unió Europea i altres organismes internacionals aconsellen no reservar l'Ajut, ja que conculca el principi d'apropiació i afavoreix uns majors costos de transacció, així com ineficiències en el repartiment. L'Ajut reservat usurpa el poder als països receptors, que perden lideratge i control de les actuacions de desenvolupament. S'al·lega, a més, que el propòsit últim de reservar l'Ajut és influir en les decisions de despesa dels governs socis en favor de polítiques considerades importants pels donants.

No obstant això, cal reconèixer els avantatges de reservar l'ajuda en circumstàncies molt concretes. D'una banda, l'Ajut reservat permet blindar el finançament de determinats serveis socials bàsics, que, d'una altra manera, podrien dependre de les fluctuacions pressupostàries o de les decisions polítiques del govern del país receptor; a més, ha permès canalitzar grans fluxos monetaris cap a activitats concretes, amb casos reeixits com el del Fons Global contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària (GFATM).

Exemple: Com s'ha comentat, les activitats finançades pel GFATM són un exemple evident de reserva de l'ajuda. Espanya va contribuir a aquest fons amb 97,6 milions d'euros el 2008, 144,2 milions d'euros el 2009 i 103 milions d'euros el 2010, any a partir del qual va interrompre les seves aportacions.

Referències

CFP, How Much of Official Development Assistance is Earmarked?, 2011 

Termes associats

Apropiació, Ajut Vinculat, Fons Fiduciari, Fons Global, Fungibilitat de l'Ajut

Equivalència en anglès

Earmarking

Categoria

Eficàcia de l'ajut