Glossari

Definicions

Qualitat de l'Ajut

Definició

No és possible establir una definició tancada d'aquest concepte, ja que depèn de la visió que es tingui sobre com ha de ser l'Ajut. Es tracta, en qualsevol cas, d'un terme íntimament lligat als principis d'eficàcia de l'Ajut. Per mesurar-ne la qualitat, doncs, caldrà prestar atenció a variables com ara: el pes que tenen determinades tipologies d'AOD considerades de "baixa qualitat" (Ajut vinculat, Ajut reemborsable etc.), el grau de dispersió (geogràfica i sectorial), la canalització (bilateral o multilateral), les relacions entre el donant i el receptor (alineament i apropiació), l'impacte real per a la població del país receptor, la vinculació amb altres objectius (ODM, drets humans, etc.), entre d'altres.

Valoració

En l'esdevenir històric experimentat per l'Ajut Oficial al Desenvolupament, ha estat fonamental traslladar-se d'un enfocament assistencialista, en què prevalien els criteris quantitatius, a un enfocament en què la qualitat de la cooperació és fins i tot més important que l'import de l'Ajut. Tots els actors implicats en la política de cooperació han d'unir esforços per avançar per aquest camí i fer de l'Ajut un instrument al servei dels països receptors, que posi les bases per a un desenvolupament sostenible.

Exemple: L'Ajut vinculat és un exemple que es proposa habitualment per escenificar el que no és un Ajut de qualitat. El 1980, més de la meitat (un 52%) de l'Ajut compromès pels països del CAD va ser de caràcter vinculat, el que implicava el compromís per part del país receptor d'adquirir béns o serveis produïts pel país donant. El 2012 l'Ajut vinculat representava ja menys del 14% del total de donants del CAD.

Referències

Knack, S.; Rogers, H.F., i Eubank, N., Aid Quality and Donor Rankings, Banc Mundial, 2010

Termes associats

Ajut Inflat, Bones Pràctiques, Declaració de París, Fragmentació, Transparència

Equivalència en anglès

Aid Quality

Categoria

Eficàcia de l'ajut